Szak- és diplomadolgozat témakörök

KEDVES HALLGATÓK!

KÉRJÜK, HOGY KIZÁRÓLAG A SZAKHOZ ÉS SZAKIRÁNYHOZ ILLESZKEDŐ SZAK- ÉS DIPLOMADOLGOZAT TÉMÁKAT VÁLASSZANAK

Az Intézet által ajánlott Szak- és Diplomadolgozat témakörök

Dr. Bakos Izabella Mária

 • A szakképzés/felnőttképzés agrár- és vidékfejlesztő aspektusai
 • Projektpedagógiai technikák az oktatásban
 • Szekunder és primer jellegű térségi vizsgálatok az oktatásban

Borsos Eszter

 • Női vezetők, nők helyzete a munkaerőpiacon

Dús Miklós

 • Innováció és tudásmenedzsment vizsgálata egy vállalatnál
 • A tudásmenedzsment menete egy vállalatnál (tudásaudit, tudástérkép)
 • A munkaerőpiac alakulása a Magyarországi régiókban
 • Az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazásának elfogadottsága Magyarországon
 • A szervezeti hírnévépítés jelentősége a Magyarországi vállalatoknál

Dr. Farkas Attila

 • Gazdaságfilozófia és gazdaságpolitika
 • Etika és gazdaság
 • A fogyasztói társadalom
 • A reklám hatásmechanizmusai
 • A politikai kommunikáció elemzése

Garamvölgyi Judit

 • Kulturális intelligencia
 • Multikulturalitás
 • Beilleszkedés külföldön

Dr. Horváth Zoltán

 • A hatékonyság mérésének és fejlesztésének lehetőségei a humán erőforrás menedzsment esetében.
 • HR stratégia és az üzleti stratégia kapcsolata
 • HR stratégia tervezése és végrehajtása
 • Versenyképesség javításának lehetőségei a HR-en keresztül
 • Nonprofit szervezetek humán erőforrás menedzsmentje

Dr. Kenderfi Miklós

 • Pálya-orientáció eltérő rétegek körében és a világháló adta információ-szerzési esélyek és veszélyek
 • Különböző szocializációjú és/vagy kultúrájú csoportok munkaerőpiaci integrációja
 • Az iskolai/képzési lemorzsolódás dinamikája, megelőzése és kezelése
 • A pályaérettség sajátosságai másféle társadalmi csoportok esetében
 • A hagyományos tanácsadási módszertan (egyéni és csoportos) alkalmazásának dimenziói – az új szabályok adta iskolai lehetőségek (Pályaorientációs nap, Iskolai Közösségi Szolgálat)

Dr. habil. Khademi-Vidra Anikó

 • Felnőttképzés
 • Szakképzés
 • Nevelésszociológia
 • Oktatás regionális kérdései

Dr. Kollár Péter

 • Kompetenciák a munka világában
 • Vezetői stílus-jellemzők a hazai szervezeti gyakorlatban
 • A teljesítményértékelés gyakorlati problémái
 • Zaklatás és visszaélés a munkahelyen
 • Modern munkaszervezési megoldások

Dr. Kolta Dóra

 • A szervezeti kommunikáció vizsgálata vállalatoknál
 • Hátrányos helyzetű csoportok, esélyegyenlőség a munkahelyen és az oktatásban
 • Multikulturalitás, idegen nyelvi kommunikáció, külföldi munkavállalás
 • Népesedési helyzet, generációs különbségek és problémák
 • Iskolai kommunikáció, nyelvoktatás

Dr. Mészáros Aranka

 • Az online környezet hatása a különböző személyiségpreferenciájú emberekre
 • A home office megítélése a különböző generációknál
 • A visszajelzésekkel való gazdálkodás nemi  jellemzői
 • A  személyiségpreferenciák generációs jellegzetességei
 • A pénzügyi tudatosság vizsgálata

Miskolciné Dr. Mikáczó Andrea

 • Minőség-menedzsment, minőségfejlesztési eszközök és módszerek a köz- és/vagy versenyszférában. Minőségköltség-gazdálkodás
 • A felsőoktatási minőségbiztosítás aspektusai
 • Munkavédelem és ergonómia
 • Szervezeti tanulás-tanuló szervezet
 • Munkaerőpiaci trendek

Nagy Andrea

 • Intézményi környezeti nevelés (zöld óvoda, ökoiskolai, lehetőségei, módszerei)
 • Civil szervezetek szerepe az oktatásban 
 • Nevelés és oktatási intézmények hatékonysága
 • Innovatív, jó gyakorlatok hatásának vizsgálata a köznevelési intézményekben
 • Korszerű oktatástechnológia alkalmazásának vizsgálata a szakképzésben

Melisné Dr. Nagy Márta Enikő

 • Kommunikáció az iskolában. A tanár-diák kommunikáció vizsgálata a közoktatásban.
 • Különleges pedagógiai bánásmódot igénylők a közoktatásban. (SNI, BTM, tehetséges tanulók)
 • A tanulók tanulási motivációjának és/vagy tanulási technikájának, stílusának feltárása.
 • A tanulók életmódjának és művelődési szokásainak vizsgálata.
 • Család és iskola.

Prof. dr. Poór József

 • Globalizáció és a nemzetköziesedés hatása a vállalati/intézményi menedzsmentre
 • A menedzsment tanácsadás - múlt, jelen és jövő
 • Az átalakuló emberi erőforrás menedzsment
 • Munkaerőmegtartás-talent menedzsment-robotizáció

Dr. habil. Rudnák Ildikó

 • Multikulturális menedzsment
 • Vezetői készségek fejlesztése
 • Lifelong Learning a vállalati kultúrákban
 • A munkaerő-pazarlás gazdasági szempontjai
 • Változásmenedzsment

Salgó-Nemes Károly

 • A vezetői siker. Az érzelmi intelligencia szerepe
 • Humán tőke szerepe
 • A HR szerepe a vállalati/szervezeti stratégia és/vagy a versenyképesség kialakításában
 • A versenyképesség és/vagy kitörési lehetőségek
 • Fluktuáció dinamikai vizsgálatok a KKV szektorban.

Dr. Suhajda Csilla Judit

 • Szakmák/pályák fejlődéstörténete és követelményeinek változása
 • A tanácsadás módszertani lehetőségei az egyén és a szervezet aspektusából
 • A felnőttképzés elmélete és gyakorlata, a kapcsolódó szolgáltatások tervezése, megvalósítása, értékelése
 • A pályaorientáció elmélete és gyakorlata a köz- és felsőoktatásban, hatása az életútra
 • Munkavállalói kompetenciák szerepe és lehetőségei a munka világában

Dr. Szabó Katalin

 • Modern HR gyakorlatok vizsgálata
 • Generációmenedzsment
 • Nők a munkaerőpiacon, nők a vezetésben
 • Vezetői kompetenciák, vezetési stílusok vizsgálata

Dr. Szalay Zsigmond Gábor

 • Az információgazdaság szervezeti kihívásai
 • Vállalati információs erőforrás menedzsmentje
 • A digitális társadalom kérdései
 • Az Ipar 4.0 hatása a vállalkozások menedzsmentjére

Tóth Katalin

 • Munkavállalók képzése, fejlesztése.
 • Ösztönzési formák a szervezeti gyakorlatban
 • A munkaerőmegtartás szervezeti kihívásai
 • Szervezeti (vállalati) kultúra vizsgálata
 • Emberi erőforrás menedzsment funkciók a szervezeti gyakorlatban

Dr. Varga Erika

 • Az interkulturális/multikulturális kommunikáció aspektusai és szerepe
 • A kompetenciák jelentősége a mindennapi életben és a munka világában
 • Motiváció és ösztönzés a vállalati szférában
 • Toborzási és kiválasztási folyamatok
 • Munka-magánélet egyensúlya

Dr. Veresné Dr. Valentinyi Klára

 • Szakmai kommunikáció vállalatoknál
 • Idegen nyelvi oktatás
 • Szakfordítás
 • Coaching a vállalati kommunikációban

Dr. Vinogradov Szergej

 • Diplomás pályakövetés.
 • A kreativitást támogató munkahelyi környezet elemzése nemzetközi viszonylatban.

Visztenvelt Andrea

 • Hátrányos helyzetűek a felnőttképzésben
 • Pályakezdők a munkaerőpiacon
 • Életpálya tanácsadás, élethosszig tartó tanulás
 • Atipikus foglalkoztatás