Gyorsmenü

Publikációk

V Á L O G A T Á S

AZ INTÉZETÜNKBEN MEGJELENT KÖTETEKBŐL

A Szent István Egyetem az ország legnagyobb felsőfokú oktatási intézményeként nyolc kart és számos kisebb szervezeti egységet foglal magába, melyek közül az intézetek általában egy tudományterület köré szerveződnek. Egészen más helyzet alakult ki az egyik fiatalnak mondható kar, a Dr. Dinnyés János professzor emeritus által az 1990-es években alapított GTK ezen intézetében. Itt megannyi különböző diszciplína képviselői dolgoznak, ily módon az intézet identitását leginkább a multidiszciplinaritással lehet kifejezni. Az itt képviselt tudományágak listáján tallózva világossá válik, hogy jellegében egyedülálló emberi erőforrás van jelen az intézetben. Mindezek mellett az itt oktató valamennyi kolléga intenzív tudományos kutatói tevékenységet is folytat, melyekről többféle módon igyekszünk tájékoztatást nyújtani.  Részint a tanszéki, intézeti, vagy egyetemi konferenciákon, részint pedig azokban a kiadványokban, melyeket a felsőoktatásban elvárt, lényeges, publikációs céllal magunk szerkesztünk és elsősorban a Szent István Egyetemi Kiadónál jelentetünk meg. Korántsem kizárólag önálló kutatásokról van szó, előfordul, hogy intézeti, egyetemi, vagy más intézményben létrejövő kutatócsoport résztvevőjeként, esetleg akadémiai, illetve nemzetközi szerveződésben működő kollégaként adunk hírt a munkánkról. A közgazdaságtudomány, az agrártudomány, a munka tudománya, a szociológia, a filozófia, az etika, a pszichológia, a nyelvtudomány, a pedagógiatudomány, az esztétika és a művészetelmélet tárgykörében az elmúlt néhány évben megjelent kiadványainkkal találkozhat most az Érdeklődő.

Bízunk benne, hogy a kommunikációnak ez a formája újabb olvasókat fog jelenteni a szerzők számára, sőt, talán néhány kolléga új témákhoz és kutatásokhoz nyer inspirációt!

S E L E C T I O N

FROM OUR BOOKS PUBLISHED BY THE INSTITUTE

Szent István University is one of the largest institutions of higher education in the country, comprising eight faculties and a number of smaller organizational units, of which the institutes are usually organized around a discipline. The situation was completely different in the institute of János Dinnyés, professor emeritus at a relatively young Faculty of Economic and Social Sciences, which was founded in the 1990s. There are representatives of many different disciplines, so the identity of the institute can be best expressed through multidisciplinarity. By browsing the list of disciplines represented here, it becomes clear that there is unique human resource in the institution. In addition, all the members of our academic staff here also engage in intensive scientific research activities that we are trying to publicise in a variety of ways. Particularly at departmental, institute or university conferences, and partly in publications for educational purposes primarily published by Szent István University Press. It is not exclusively about independent research at all, but it is also a matter of participating in an institute, university or other research group, or acting as a colleague in academia or international organizations. Those interested can see our publications of the past few years in the field of economics, agronomics, labour science, sociology, philosophy, ethics, psychology, linguistics, pedagogy, aesthetics and art theory.

We believe that this form of communication will bring new readers to the authors, and perhaps some of the colleagues will get inspiration for new topics and research.

Dr. F. Orosz Sára DLA

A munkanélküliség komoly probléma, ami állandó feladatot jelent a társadalomban, szociális és munkaügyi szervezetekben, és az oktatásügyben. A szerkesztő kutatásának eredményei az iskolarendszer és a munkaerőpiac összehangolásának szükségességét mutatják, valamint rámutat, hogy országosan nagyobb hangsúlyt kell helyezni a munkavállalók munkaerő-piaci tájékoztatására.

Csehné dr. Papp Imola (szerk.)
intézeti igazgató, egyetemi docens, SZIE, GTK, TTI, Munkaerőpiaci Tanszék
 

A monográfia a szakiskolai lemorzsolódás nemzetközi és hazai paramétereit összegzi, elméleti megközelítésben és empirikus vizsgálatokon keresztül, mely hátteret nyújtott egy lemorzsolódási jelzőrendszer kidolgozásához.

Csehné dr. Papp Imola
A szakképzés elméleti és gyakorlati kérdései
 

A tanulmány első része a kárpát-medencei gazdasági képzés történeti összegzésére tesz kísérletet. A teljesség igénye nélkül tekinti át az önálló közgazdasági egyetemért folyó küzdelem folyamatát a kezdetektől a Bologna-rendszer bevezetéséig. A második rész a közgazdaságtan alapú tárgyak oktatásához elkészített oktatócsomag kidolgozásának előzményeit és hatékonyságának vizsgálatát mutatja be.

Csehné dr. Papp Imola 
A gazdasági ismeretek oktatásának története és újabb módszertani megközelítései
 

A szerkesztő az elmúlt évtized során a munkaerőpiac problémáira fókuszált, és az ehhez kapcsolódó oktatási és regionális kérdésekkel foglalkozott. Ez a kötet azokat a tanulmányokat tartalmazza, amelyekben a feltárt eredmények és összefüggések hozzájárulhatnak az oktatás és a foglalkoztatás közötti átmenet jobb megértéséhez, a munkaerőpiac regionális különbségeinek felismeréséhez.

Csehné dr. Papp Imola (szerk.)
Labour market studies
2006-2016.
 

A SZIE GTK Társadalomtudományi Intézetében 2013-2014 során nagyszabású strukturális átalakulás kezdődött el. Ennek nyomán új oktatói egységként megszületett a Kommunikációtudományi Tanszék. Ez magába foglalt két korábbi oktatói egységet, a Nyelvi Tanszéket és a Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszéket. A megalakulásnál megannyi kérdés merült fel, közülük az egyik legfontosabb, hogy hogyan tudja meghatározni az új tanszék a tudományos tevékenységi körét. A nyelvi és a kommunikációtudományok között megannyi kapcsolódási pont létezik. A nyelvészek mellett azonban van filozófiával és vizuális művészetekkel foglalkozó szakember, illetve az intézetünkben mindez tovább bővül a pedagógiai, munkatudományi, közgazdasági, szociológiai és pszichológiai ágak képviselőivel. A könyv képet nyújt arról, hogy milyen értelmezési aspektusai léteznek a kommunikációnak ebben a rendkívül színes palettán mozgó oktatói körben.

Dr. F. Orosz Sára
adjunktus, SZIE, Kommunikációtudományi Tanszék
 

A tanulmánykötet a pályaorientációval kapcsolatos mai álláspontokkal foglalkozik. E tíz tanulmány szerzői elsősorban intézetünk oktatói és egy román kolléga, akiknek szövegei angol nyelven olvashatóak, így a külföldi érdeklődő is hasznosan forgathatja a kötetet. A pályaorientáció témáját e tanulmányok tágan értelmezik, ezért is lehet e diszciplína tanulmányozásához megfelelő alap. A legtöbb írás valamely empirikus kutatáson alapszik, így mutatva be e témakörben rejlő lehetőségek tárházát. A könyv jól tükrözi a felmerülő problémákat, tág horizontot adva mind az olvasóknak, mind pedig a tudományos kutatást folytató kollégák számára.

Dr. Farkas Péter
adjunktus, SZIE, Pedagógia és Pályatervezési Tanszék
 

A szerzők a magyar emberi erőforrás menedzsment szakirodalom úttörői és folyamatos megújítói. Nevükhöz és szerzőtársaik nevéhez fűződik a szakma első magyarországi kézikönyve, melynek megjelenése óta, több évtizede meghatározóan képviselik e diszciplínát a különböző tudományos műfajokban. Jelen vállalkozásuknak a létrejött kézikönyv sorozatukon belüli sajátosságait jelentős mértékben a könyv születési időszakában jellemző környezeti változások magyarázzák. Ma a globális trendek minden eddiginél nagyobb kiszámíthatatlansággal, akár anticipációjuk esélye nélkül írják újra a gazdálkodási feltételeket, s változtatják a humánerőforrás menedzsment értelmezését. A kézikönyv sikeres áttekintést nyújt korunk olyan meghatározó témáiban, mint a tanuló szervezet és a tudásmenedzsment, valamint IT, controlling, vagy a javadalmazás. A mű tartalmi teljességéhez hozzá tartozik a jogi szabályozás egyes részkérdéseinek érintése, valamint az önálló érdekvédelmi és a – hagyományos munkajogi témakínálaton túlmutató – foglalkoztatási jogi fejezet közlése.

Dr. habil. Fehér János
Emberi erőforrás szakfelelős - Károly Gáspár Református Egyetem
 

A kötet célja, hogy fogódzót adjon az olvasó számára mind a magán- és családi élet, mind pedig a szakmai karrier során óhatatlanul bekövetkező változás és fejlődés, sokszor sorsfordító eseményeinek a tudatos megvalósításában. Ez a könyv ahhoz nyújt segítséget, hogy felismerhessük az előttünk kínálkozó jövőbeni lehetőségeket és a kellő időben készen álljunk arra, hogy a megfelelő emberként sikeresen tudjunk élni azokkal. A kötet megtanít minket arra, hogyan tudunk magunkon segíteni. A klasszikus projektszemléletben megtalálható folyamatot követve, de mindenkor az egyén életfeladatait alapul véve, ez a könyv közérthetően bemutatja azt, ahogyan a klasszikus projektvezetési eszköztár a különböző élethelyzetekben célravezetően alkalmazható. Hathatós segítség a különböző szervezetek azon munkatársainak is, akik humánerőforrás-fejlesztéssel, illetve egyéni karriertervezéssel foglalkoznak.

Dr. habil. Görög Mihály
egyetemi tanár
 

A kötet szerkesztői; egy pszichológus és az intézeti könyvtáros fogott össze és kezdte közvetlenül kutatni a különböző generációk, ezen belül kiemelten az „Y” és „Z” generáció életét. A korosztályok együttműködésének gyakorlatorientált megközelítése vezérelte őket. Különböző léptékű vizsgálatok, mintegy 40-50 szakdolgozat, TDK dolgozatok, konferenciaelőadások, és középiskolákban való generációs érzékenyítő prezentációk eredményeként 14 szerző tanulmányaiból született meg a kiadvány. Ebben az oktatók és nagymúltú kutatók mellett szerzőként az érintett generáció képviselői is megtalálhatók. A felvetődő leggyakoribb problémák mellett olyan témákról olvashatunk, mint a „Z” generáció munkához való viszonya, a generációmenedzsment fogalma, vagy, hogy miért van szükség a játékosításra ebben a korosztályban.

Györe Rita
pszichológus
 

A bátyai falukutatásban résztvevők egyrészt az egyetem munkatársai és hallgatói, másrészt a gödöllői Török Ignác Gimnázium igazgatója és érdeklődő tanulói. Pályaorientációval foglalkozó szakemberként meg kell jegyeznem, hogy kiváló ötlet a középiskolások bevonása egy ilyen programba. A kutatások azt igazolják, hogy a mai gimnazistáknak szerény rálátásuk van a valós társadalmi problémákra, a saját lokalitásukon túli világ realitására. Ez jó lehetőség nekik megmártózni picit a hazai valóságban. A vidék mindennapjaival való szembesülés érzékenyíti őket – ami az értelmiség egyik kritériumaként is felfogható – és ez a személyes tapasztalat segítheti saját életpályájuk tervezését. A GTK szempontjából pedig azzal az eséllyel kecsegtet, hogy olyan hallgatókat nyer, akik megfontolt döntés alapján választanak a képzési repertoárból.

Dr. Kenderfi Miklós
egyetemi docens, SZIE, Pedagógia és Pályatervezési Tanszék
 

A 340 oldalas kötetet 33 szerző és 10 lektor jegyzi. A két közgazdász szerkesztő az aktuális vállalati problémákra fókuszál, melyeket az alábbiak szerint öt fejezetbe rendszereztek:

  1. A válság hatása a vállalati kommunikációra
  2. Kis- és középvállalatok kommunikációja
  3. A lokális és globális szempont a szervezeti kommunikáció menedzsmentben
  4. Vállalati kommunikációmenedzsment szoft értétek: tehetség – tudás – tisztesség
  5. A gyakorlat műhelyéből

A szerkesztők és a recenzor a kollégáikkal együtt, a kontextusba illő különböző területeken végzett,  saját kutatásaik eredményeit mutatják be a kötetben.

Dr. Kollár Csaba
adjunktus, SZIE, GTK, TTI, Munkaerőpiaci Tanszék
 

A HRM szakirodalomban jelentős hiány van olyan munkákban van, amelyek a multinacionális vállalatok bevonásának új mintáit és annak a HR/HRM tevékenységére gyakorolt hatását vizsgálják a Közép és Kelet-európai régióban. Ebben a folyamatban lévő regionális kutatási projektben megvizsgáljuk a multinacionális vállalatok (MNV) leányvállalatainak HR funkcióit és stratégiai gyakorlatait az említett országokban. A jelenlegi kutatás a hosszútávú kutatási együttműködés részét képezi a Közép- és Kelet-európai (CEE) régióban működő nemzetközi kutatócsoport (CEEIRT) keretében, melynek célja a változó HR-gyakorlatok és szerepek vizsgálata az MNV-ék itteni leányvállalatainál. Tíz ország; Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Kazahsztán, Lengyelország, Románia, Oroszország, Szerbia és Szlovákia, mintegy 406, külföldi tulajdonú, jogilag független leányvállalata vett részt a kérdőíves felmérésünkben.

prof. Dr. Poór József
egyetemi tanár, SZIE, GTK, TTI, Vezetéstudományi Tanszék
 

Nem a munkavállalók számának megsokszorozódása teszi a hazai HRM-től eltérővé a nemzetközi emberi erőforrás menedzselést (International Human Resource Management = IHRM). Az igazi különbséget az eltérő kultúrából, jogi környezetből és a nagyobb földrajzi távolságból adódó, számtalan újszerű értelmezés, alkalmazkodás és adaptálódás jelenti. Az 1996 óta harmadik, átdolgozott kiadást megért könyvünkben rámutatunk arra, hogy a globalizáció hatására merre fejlődik az emberi erőforrás menedzsment gyakorlata. A kézikönyvben szereplő 13 esettanulmányon keresztül – melyek a Kelet-európai régióban működő nemzetközi cégek HRM tevékenységével kapcsolatosak – mutatjuk be e terület fejlődésének Kelet-európai és hazai tendenciáit. Empirikus kutatásokkal (pl. Cranet, Ceeirt stb.) támasztjuk alá mondanivalónkat.

prof. Dr. Poór József
egyetemi tanár, SZIE, GTK, TTI, Vezetéstudományi Tanszék
 

A globalizáció a nemzetközi menedzsment kontextusában több szemszögből is megközelíthető. Meg lehet vizsgálni a nemzetközivé válás egy bizonyos szintjét, vagy új minőségként tárgyalni, amely átalakítja a vállalati tevékenység minden aspektusát. A globalizáció tetszhet, vagy nem, sőt az amerikai kapitalizmus neokolonizációjaként is értelmezhető. E könyv tárgyalja a nemzetköziesedés és a globalizáció jelentőségét és hatásait. Írunk az IHRM különféle funkcióiról, melynek középpontjában a személyzet, a képzés és a fejlesztés, valamint a jutalmazási rendszer kialakítása áll. Emellett bemutatjuk a Közép- és Kelet-európai régióra, vállalatokra vonatkozó értékelésekről készített együttműködésen alapuló kvalitatív kutatások eredményeit. A könyv bibliográfiával és szószedettel zárul.

prof. Dr. Poór József
egyetemi tanár, SZIE, GTK, TTI, Vezetéstudományi Tanszék
 

Az Olvasó egy olyan kötetet tart a kezében, amelyben számos tudományág képviselteti magát a pedagógiától kezdve a növénynemesítésen át a környezetvédelemig. Napjainkra a nemzetköziesedés és globalizáció kulcsfogalmakká váltak, melynek eredményeképpen számtalan együttműködési forma kínálkozik a tudományok, a kutatás-fejlesztés és innováció terén – határok nélkül. A kötet számos aspektusból kívánta feltárni az Intézet által képviselt diszciplínák lehetséges kapcsolódási felületeit.

Dr. Varga Erika
egyetemi docens - SZIE GTK TTI Kommunikációtudományi Tanszék
 

A szakmai idegen nyelvi ismeretek és készségek iránti egyre növekvő igény alapján a SZIE GTK 2017 szeptemberében először indította az Idegen nyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzését. Az új képzés célja, hogy az idevonatkozó készségek minél nagyobb skáláját fejlessze, ennek jegyében alakítottuk ki a tantárgyi tematikát; a szakmai kommunikációt, kommunikatív nyelvtant, szakmai szókincsbővítést, szakmai szövegértést és tudományos művek írását. Mindezt prezentálja a kiadvány, mely a végzős hallgatók izgalmas és tanulmányos kutatási eredményeit mutatja be.

Veresné Dr. Valentinyi Klára
egyetemi docens, SZIE, GTK, TTI, Kommunikációtudományi Tanszék